Thông báo số 03/TB-HĐTDVC ngày 24/11/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh danh mục tài liệu ôn tập kiến thức chung và kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng viên chức của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023
03_TB_HDTDVC.pdf
Tin khác
1 2 3 4 
Tin mới