Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 04/3/2024 của UBND tỉnh Trà Vinh triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2024
16_kh_ubnd.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới