Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 08/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố mới, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
575_qd_ubnd.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới