Thông báo số 02/TB-HĐTDVC ngày 24/11/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức xét tuyển và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023
02_TB_HDTDVC_.pdf
Tin khác
1 2 3 4 
Tin mới