Giới thiệu chung

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH TRÀ VINH                                                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số 424/QĐ-UBND                                                                                                    Trà Vinh, ngày 28 tháng 3 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH
Về việc hợp nhất Sở Thủy sản với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
thành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trà Vinh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003 ;
 Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan Chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 Căn cứ Công văn số 426/BNV-TCBC ngày 18/02/2008 của Bộ Nội vụ về thực hiện NGhị định số 13/2008/NĐ-CP, 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;
 Xét đề nghị của Giám đốc Sơ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hợp nhất Sở Thủy sản với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trà Vinh.

Điều 2. Vị trí, chức năng của Sở  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
 1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; thủy lợi và phát triển nông thôn; phòng, chống lụt, bão; an toàn nông sản, lâm sản, thủy sản và muối trong quá trình sản xuất đến khi đưa ra thị trường
 2. Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.
 3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ, ngành Trung ương có liên quan.

Điều 3. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, sử dụng biên chế, tài sản, tài chính của Sở Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định; xây dựng đề án sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Thủy sản. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các Sở - Ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện – thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2008./.

 

                                                                                                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
                                                                                                                      CHỦ TỊCH

                                                                                                                         Đã ký

 

 

                                                                                                                        Trần Hoàn Kim


 Nơi nhận:
- Bộ NN và PTNN (b/c);
- Bộ Nội vụ (I-II);
- TT.TU; TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Ban TC Tỉnh ủy;
- Như điều 4;
- LĐVP + các Khối NC;
- Công báo;
- Lưu VP. 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 328
  • Trong tuần: 2 620
  • Tất cả: 8456536