Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 26/4/2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm (mg/l)

Oxy

(mg/l)

Nhiệtđộ nước (oC)

1

Cầu Rạch Gốc - Long Hòa - Châu Thành

4

8,0

90

3,0

29

2

Bến phà Long Hưng - Hòa Minh - Châu Thành

3

7,5

90

3,0

29

3

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang

4

7,5

90

3,0

29

4

Cầu Ô Lắc - Hiệp Mỹ Tây - Cầu Ngang

22

7,5

90

4,0

29

5

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

23

7,5

90

4,0

28

6

Cống Ba Diệp - Thạnh Hòa Sơn - Cầu Ngang

17

7,5

125

4,0

31

7

Cầu Long Toàn - Long Toàn - TX. Duyên Hải

23

7,5

107

4,0

30

8

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

22

7,5

107

3,0

30

9

Cầu Ba Động - Trường Long Hòa - TX. Duyên Hải

22

7,5

107

3,0

30

10

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

17

7,5

107

3,0

29

11

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

23

8,0

107

3,0

28

12

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

26

8,0

107

3,0

27

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày.

            Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

-         Vàm Trà Vinh - Tp. Trà Vinh:                     3,3‰

-         Cống Đức Mỹ - Càng Long:                        1,2‰

-         Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần:                          3,6‰

-         Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú:                8,8‰

-         Vàm Hưng Mỹ - Châu Thành:                      7,4‰ 

Tổng hợp: Nguyễn Thị Thúy Hằng
Tin mới