Thông báo số 01/TB-HĐTDVC ngày 24/11/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh về danh sách thí sinh không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023
01_TB_HDTDVC.pdf
Tin khác
1 2 3 4 
Tin mới