Thông báo số 321/TB-SNN ngày 05/6/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh về việc công bố mới, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

321_tb_snn.pdf

949_qd_ubnd.pdf

Tin khác
1 2 3 
Tin mới