Thông báo số 307/TB-SNN ngày 22/5/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc công bố mới, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

307_tb_snn.pdf

864_qd_ubnd.pdf

Tin khác
1 2 3 
Tin mới