Thông báo số 269/TB-SNN ngày 08/5/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc công bố mới, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ thực vật, thú ý, thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

269_tb_snn.pdf

751_qd_ubnd.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới