Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc công bố mới, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội thủ tục hành chính lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triên nông thôn thuộc phạm vi, chức năng của Sở Nông nghiệp và PTNT
342_QD_UBND.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới