Kết quả triển khai công tác kiểm tra, giám sát liên ngành trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024

         Thực hiện Quyết định số 39/QĐ-BCĐ, ngày 19/4/2024 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh Trà Vinh về việc thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh năm 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (BCĐ) tại các huyện Càng Long, Châu Thành và Trà Cú. Thời gian thực hiện từ ngày 15/5-17/5/2024.

anh tin bai
Ông Lê Văn Đông- PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT tại buổi kiểm tra, giám sát Ban Chỉ đạo huyện Trà Cú

         Mục đích của đợt kiểm tra, giám sát là kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác bảo đảm ATTP trong “Tháng hành động” năm 2024, Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm ATTP và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới, Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về ATTP, Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và kiến thức về an toàn thực phẩm; Việc triển khai công tác kiểm tra về ATTP của địa phương, kiểm tra thực tế đối với cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên địa bàn kiểm tra. Kịp thời chấn chỉnh những bất cập, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về ATTP, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh.

         Qua kiểm tra, giám sát BCĐ các huyện đều có thành lập BCĐ, có ban hành quy chế làm việc, kế hoạch hoạt động năm 2024, kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì ATTP” năm 2024 của huyện, xã, thị trấn; có tổ chức sơ kết, tổng kết 6 tháng, năm. Trong quá trình triển khai, nhìn chung các hoạt động của đoàn kiểm tra tuyến tỉnh, huyện, xã, thị trấn thuận lợi, đúng tiến độ so với Kế hoạch, nội dung hướng dẫn của Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh và Trung ương. Các cấp chính quyền từ huyện đến xã đều tham gia chỉ đạo tích cực, ủng hộ nhiệt tình công tác kiểm tra ATTP. Công tác phổ biến các văn bản hướng dẫn Luật ATTP và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đến người tiêu dùng tiếp tục được thực hiện. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện, xã, phường, thị trấn có chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP. Nhận thức và thực hành về ATTP của các cơ sở thực phẩm có tiến bộ. Trong năm 2023 và Quý I/2024 trên địa bàn các huyện không có vụ ngộ độc thực phẩm.

         Tuy nhiên, BCĐ các huyện, xã, thị trấn hiện cũng còn một số hạn chế như công chức phụ trách ATTP tuyến huyện, xã, thị trấn chủ yếu là kiêm nhiệm, thường xuyên được luân chuyển công tác, chưa được tập huấn, bồi dưỡng đầy đủ chuyên môn nghiệp vụ về thanh tra, lấy mẫu thực phẩm phục vụ công tác thanh tra, dẫn đến công tác quản lý ATTP trên địa bàn chưa kịp thời, chưa kiểm tra triệt để các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; Trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, chưa trang bị dụng cụ phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra về chất lượng, ATTP tại tuyến xã, thị trấn; UBND một số xã, phường chưa đảm bảo kinh phí phục vụ công tác kiểm tra về ATTP trên địa bàn; công tác truyền thông trực tiếp tại các hội nghị triển khai, sinh hoạt của các tổ chức Đảng, Đoàn, Hội…còn hạn chế; việc chấp hành các quy định về ATTP của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm còn hạn chế, nhất là các cơ sở nhỏ lẻ, kinh doanh thức ăn đường phố,... ; công tác xử lý các cơ sở vi phạm quy định về ATTP tại tuyến huyện, xã, thị trấn chưa mạnh dạn xử phạt, chủ yếu kiểm tra và nhắc nhở.

          Nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo ATTP trong thời gian tới, BCĐ tỉnh chỉ đạo các đơn vị chuyên môn cấp tỉnh hỗ trợ thêm về chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thanh, kiểm tra, lấy mẫu thanh tra cho thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành huyện, xã, thị trấn; Hỗ trợ các bộ test nhanh cho tuyến huyện để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát mối nguy ATTP; Tăng cường chỉ đạo, tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (đặc biệt là nhà phân phối), xử lý nghiêm đối với các cơ sở không đủ điều kiện về ATTP, hàng hóa không có nguồn gốc đúng theo quy định; Tăng cường kiểm tra và đôn đốc các ban ngành liên quan, các tổ chức đoàn thể thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ATTP; Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế tăng cường công tác tuyên truyền, thanh tra và kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Riêng đối với BCĐ các huyện cần tăng cường chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở (Đài, trạm) bố trí thời lượng và thời gian thích hợp về tuyên truyền ATTP rộng rãi trong nhân dân; UBND huyện quan tâm, ưu tiên phân bổ, đảm bảo kinh phí hoạt động cho BCĐ huyện, xã, thị trấn trong công tác quản lý ATTP theo phân cấp. Thường xuyên rà soát, cập nhật các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, tuyên tuyền về ATTP để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong công tác đảm bảo ATTP; BCĐ huyện cần tập trung chỉ đạo toàn diện cả 03 lĩnh vực (Y tế, Công Thương và Nông nghiệp). Đồng thời, phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về ATTP theo quy định của pháp luật.

Lê Thị Lệ Huyền
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới