Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc công bố mới, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường thuộc phạm vi, chức năng của Sở Nông nghiệp và PTNT
1036_QD_UBND.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới