Thông báo số 09/TB-HĐXTVC ngày 20/6/2024 của Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức xét tuyển, triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2024
09_tb_hdxtvc.pdf
Tin khác
1 2 3 4 
Tin mới