Về việc giới hạn danh mục tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ ngành Nông nghiệp và PTNT

UBND TỈNH TRÀ VINH

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

 

Số: 537  /SNN-TCCB

V/v giới hạn danh mục tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ ngành Nông nghiệp và PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

    Trà Vinh, ngày  11  tháng  6  năm 2013

 

Kính gởi: Thường trực Hội đồng thi tuyển công chức (Sở Nội vụ)

 

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 02/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính năm 2013 cho các cơ quan, tổ chức hành chính cấp huyện, tỉnh;

Thực hiện Thông báo số 42/TB-SNV ngày 06/5/2013 của Sở Nội vụ (Thường trực Hội đồng thi tuyển công chức), về việc tuyển dụng công chức hành chính năm 2013 cho các cơ quan, tổ chức hành chính cấp huyện, tỉnh;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh giới hạn danh mục tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (phần thi viết và phần thi trắc nghiệm), gồm các văn bản như sau:

I. Phần thi trắc nghiệm gồm:

1. Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004, gồm:

- Điều 1. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, UBND;

- Điều 2. Phạm vi ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

- Điều 7. Số, ký hiệu của văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

- Điều 8. Đăng Công báo, niêm yết, đưa tin, gửi và lưu trữ văn bản;

- Điều 51. Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

- Điều 52. Ngưng hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

- Điều 53Những trường hợp văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân hết hiệu lực;

- Điều 54. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân.

2. Luật Cán bộ, công chức năm 2008, gồm:

Điều 3. Các nguyên tắc trong thi hành công vụ;

- Điều 4. Cán bộ, công chức;

Điều 5. Các nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức;

Điều 7. Giải thích từ ngữ;

- Điều 8. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân;

- Điều 9. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ;

- Điều 11. Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ;

- Điều 12. Quyền của cán bộ, công chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương;

- Điều 16. Văn hóa giao tiếp ở công sở;

Điều 17. Văn hóa giao tiếp với nhân dân;

- Điều 18. Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ;

- Điều 19. Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật nhà nước;

Điều 34. Phân loại công chức;

Điều 55. Mục đích đánh giá công chức;

- Điều 56. Nội dung đánh giá công chức;

- Điều 58. Phân loại đánh giá công chức;

Điều 59. Thôi việc đối với công chức;

- Điều 60. Nghỉ hưu đối với công chức;

- Điều 78. Các hình thức kỷ luật đối với cán bộ;

- Điều 79. Các hình thức kỷ luật đối với công chức.

3. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, gồm:

- Điều 3. Các hành vi tham nhũng;

- Điều 4. Nguyên tắc xử lý tham nhũng;

- Điều 10. Các hành vi bị nghiêm cấm;

Điều 37. Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm;

- Điều 68. Đối tượng bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự;

Điều 70. Nguyên tắc xử lý tài sản tham nhũng.

4. Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2003, gồm:

- Chương I: Những quy định chung (Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 10, Điều 14).

- Chương II: Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 20, Điều 23, Điều 24, Điều 27, Điều 28.

- Chương III: Điều 58.

- Chương IV: Điều 79, Điều 80.

II. Phần thi viết gồm:

          Thông tư Liên tịch số: 61/2008/TTLT-BNN-BNV, ngày 15/5/2008, Thông tư Liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn.

          Trên đây là danh mục tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh gởi đến Thường trực Hội đồng thi tuyển công chức (Sở Nội vụ) được biết, để tổng hợp và thông báo theo quy định./.

 

 Nơi nhận:

- Như  trên;

- Giám đốc và các PGĐ;

- Lưu: VT; TCCB.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

Trần Trung Hiền

 

Tin khác
1 2 3 4 
Tin mới