Thông báo số 06/TB-HĐXTVC ngày 20/12/2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021
06_HD_HDXTVC0001.pdf
Tin khác
1 2 3 4 
Tin mới