Thông báo số 04/TB-HĐXTVC ngày 29/11/2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thay đổi thời gian tổ chức kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021
04TB_HDXTVC.pdf
Tin khác
1 2 3 4 
Tin mới