Thông báo số 03/TB-HĐXTVC ngày 17/11/2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT danh mục tài liệu ôn tập kiến thức chung và kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng viên chức của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021
03_TB_HDXTVC_SNN_Danh_muc_tai_lieu_on_tap_kien_thuc_tuyen_dung_VC.pdf
Tin khác
1 2 3 4 
Tin mới