Thông báo số 02/TB-HĐXTVC ngày 17/11/2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tổ chức xét tuyển và triệu tập thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021
02_TB_HDXTVC_SNN_to_chua_trieu_tap_thi_sinh_tham_du-xet_tuyen_VC.pdf
Tin khác
1 2 3 4 
Tin mới