Thông báo số 01/TB-HĐXTVC ngày 17/11/2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021
01_TB_HDXTVC_SNN.pdf
Tin khác
1 2 3 4 
Tin mới