Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh
32_2022_QD_UBND.pdf
Tin khác
1 2 
Tin mới