Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 ban hành Quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025
03_2021_nq_hdnd_kh19_k9.pdf
Tin khác
1 2 
Tin mới