Triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Trà Vinh năm 2024

         Căn cứ Quyết định số 613/QĐ-BNN-CCPT ngày 28/02/2024 của Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP), gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024. Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 13/5/2024 về việc phê duyệt Kế hoạch đảm bảo chất lượng, ATTP, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Trà Vinh năm 2024.

         Mục đích của Kế hoạch là triển khai đầy đủ, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT về đảm bảo an ninh, ATTP và nâng cao khả năng cạnh tranh của nông lâm thủy sản Việt Nam nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng tại thị trường trong nước và quốc tế. Thống nhất chỉ đạo từ tỉnh đến địa phương, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời giữa các Sở, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại các chương trình, kế hoạch, đề án về chất lượng, ATTP, chế biến và phát triển thị trường.

         Theo đó, kế hoạch đề ra 07 nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng, ATTP, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Trà Vinh năm 2024, bao gồm (1) Hoàn thiện các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về chất lượng, ATTP, chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản; (2) Kiện toàn tổ chức bộ máy; sắp xếp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường cơ sở hạ tầng kỹ thuật đảm bảo chất lượng, ATTP, gia tăng chế biến và phát triển thị trường; (3) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác đảm bảo chất lượng, ATTP, gia tăng chế biến và phát triển thị trường; (4) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP, các chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh của Trung ương và địa phương nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản theo Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030; thông tin, truyền thông kịp thời, chính xác về chất lượng, ATTP nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh và thúc đẩy phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Tăng cường bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản các cấp. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch phối hợp số 1121/KHPH-SNN-SYT-SCT-HND-HLHPN ngày 19/11/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Công Thương, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân tỉnh về việc tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (5) Tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn, đẩy mạnh việc xác nhận các chuỗi sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông sản, thủy sản an toàn thực phẩm, truy xuất được nguồn gốc xuất xứ. Xây dựng, hỗ trợ về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong trồng trọt, chăn nuôi, áp dụng chương trình quản lý chất lượng tiên tiến (VietGAP, HACCP, ISO 22000) trong sản xuất, sơ chế, chế biến nông lâm thủy sản; xây dựng, hỗ trợ nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông lâm thủy sản; (6) Triển khai đồng bộ, đầy đủ hoạt động thẩm định, chứng nhận, hậu kiểm cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản; vận động cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP ký cam kết và kiểm tra ký cam kết theo quy định. (7) Chủ động lấy mẫu giám sát, cảnh báo vệ sinh ATTP nông lâm thủy sản; tăng cường thanh tra đột xuất, kịp thời phát hiện, cảnh báo, xử lý, xử phạt nghiêm vi phạm.

anh tin bai
Đoàn thẩm định điều kiện bảo đảm ATTP cơ sở tại sản xuất cà phê và tàu cá

         Đồng thời, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2024 như sau:

         - 100% các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về chất lượng, ATTP, chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản được rà soát, sửa đổi bổ sung đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước và hội nhập quốc tế; 100% từ tỉnh đến địa phương rà soát, kiện toàn hệ thống quản lý chất lượng, chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản phù hợp với phân công, phân cấp; Trên 85% cán bộ quản lý chất lượng, ATTP, chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản các cấp được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ.

         - Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản được thẩm định đánh giá định kỳ về điều kiện ATTP đạt 100%; Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản nhỏ lẻ ký cam kết tuân thủ quy định ATTP đạt 93%; Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản được giám sát vi phạm các quy định về ATTP giảm 10% (so với năm 2023); Cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận HACCP, ISO 22000 (hoặc tương đương) tăng 1-2 cơ sở (so với năm 2023); Tỷ lệ gia súc, gia cầm được giết mổ tập trung đạt 20%; Diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận Thực hành nông nghiệp tốt - GAP (như VietGAP, GAHP và tương đương) tăng 10% (so với năm 2023); Số lượng sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật sinh học được sử dụng tăng 10% (so với năm 2023).

         - Số lượng sản phẩm OCOP lũy kế được công nhận đạt từ 3 sao trở lên năm 2024 đạt 331 sản phẩm; Sản phẩm nông lâm thủy sản đề nghị xếp hạng theo bình chọn sản phẩm OCOP cấp quốc gia cho 01 sản phẩm; Diện tích đất trồng trọt theo hướng hữu cơ đạt 1,0% tổng diện tích đất trồng trọt; Diện tích nuôi trồng thủy sản theo hướng hữu cơ đạt 0,5% tổng diện tích nuôi trồng thủy sản; Số lượng sản phẩm nông lâm thủy sản được bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu chứng nhận tăng 10% (so với năm 2023).

         - Xác nhận 02 chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn. Tỷ lệ sản phẩm chế biến sâu (làm sẵn, ăn liền) tăng 5% (so với năm 2023).

 

 

Trương Thanh Lai
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới