Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐND ngày 29/6/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
10_2024_nq_hdnd.pdf
Tin mới