Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 02/7/2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm (mg/l)

Oxy

(mg/l)

Nhiệtđộ nước (oC)

1

Cầu Rạch Gốc - Long Hòa - Châu Thành

1

7,5

90

3,0

29

2

Bến phà Long Hưng - Hòa Minh - Châu Thành

0

7,5

72

3,0

28

3

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang

1

7,5

72

3,0

28

4

Cầu Ô Lắc - Hiệp Mỹ Tây - Cầu Ngang

10

7,5

90

4,0

30

5

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

12

7,5

90

4,0

30

6

Cống Ba Diệp - Thạnh Hòa Sơn - Cầu Ngang

10

7,5

107

3,0

30

7

Cầu Long Toàn - Long Toàn - TX. Duyên Hải

14

7,5

90

4,0

29

8

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

12

7,5

90

3,0

28

9

Cầu Ba Động - Trường Long Hòa - TX. Duyên Hải

15

7,5

107

3,0

29

10

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

7

7,5

90

3,0

29

11

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

7

8,0

107

3,0

27

12

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

16

7,5

107

3,0

28

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày.

Tổng hợp: Nguyễn Thị Thúy Hằng
Tin mới