Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 09/7/2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm (mg/l)

Oxy

(mg/l)

Nhiệtđộ nước (oC)

1

Cầu Rạch Gốc - Long Hòa - Châu Thành

0

7,5

90

3,0

29

2

Bến phà Long Hưng - Hòa Minh - Châu Thành

0

7,5

90

3,0

27

3

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang

0

7,5

90

3,0

27

4

Cầu Ô Lắc - Hiệp Mỹ Tây - Cầu Ngang

8

7,5

90

4,0

29

5

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

9

7,5

90

3,0

28

6

Cống Ba Diệp - Thạnh Hòa Sơn - Cầu Ngang

8

7,5

107

3,0

28

7

Cầu Long Toàn - Long Toàn - TX. Duyên Hải

12

7,5

90

4,0

29

8

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

10

7,5

90

3,0

28

9

Cầu Ba Động - Trường Long Hòa - TX. Duyên Hải

14

7,5

90

3,0

28

10

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

3

7,5

90

3,0

29

11

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

7

8,0

107

3,0

27

12

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

14

7,5

107

3,0

27

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày.

Tổng hợp: Nguyễn Thị Thúy Hằng
Tin mới