Quyết định số 2331/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc công bố mới, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thú y thuộc phạm vi, chức năng của Sở Nông nghiệp và PTNT
2331_QD_UBND.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới