Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Trà Vinh năm 2023

         Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (CT MTQG XD NTM), vừa qua, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-BCĐ ngày 17/4/2023 triển khai thực hiện CT MTQG XD NTM tỉnh Trà Vinh năm 2023.

         Mục tiêu chính của Kế hoạch, đó là:

         - Cấp huyện, huyện Trà Cú chuẩn NTM và như vậy 9/9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đạt chuẩn NTM, huyện Cầu Kè đạt chuẩn NTM nâng cao.

        - Cấp xã, phấn đấu thêm 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, gồm: Xã Hòa Ân (huyện Cầu Kè), xã Hiệp Thạnh (thị xã Duyên Hải), xã Ngũ Lạc (huyện Duyên Hải), xã Hiệp Mỹ Tây và xã Hiệp Hòa (huyện Cầu Ngang), xã Tập Sơn (huyện Trà Cú), xã Tập Ngãi (huyện Tiểu Cần), xã Tân An, xã An Trường A, (huyện Càng Long) và Mỹ Chánh (huyện Châu Thành). Phấn đấu có thêm ít nhất 02 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Các xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu phải đạt ít nhất 01 ấp NTM kiểu mẫu.

Đại biểu tham dự Lễ công bố xã Long Đức, thành phố Trà Vinh
 đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu năm 2022

         - Bình quân tiêu chí toàn tỉnh đạt trên 18 tiêu chí/xã theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021-2025. Có 75% số xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao đều được nâng cao chất lượng theo Bộ tiêu chí. Tăng tỷ lệ ấp văn hóa và ấp NTM lên mức 100%. Tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, NTM lên mức 98%.

         Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả và đúng quy định. Thực hiện báo cáo theo định kỳ. Nội dung báo cáo cần nêu rõ những việc đã hoàn thành, việc chưa hoàn thành, nguyên nhân và đề xuất giải pháp báo cáo Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG và TDĐKXDĐSVH tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Hội nghị sơ kết Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2022 
và phát động phong trào thi đua "Trà Vinh cùng cả nước chung sức xây dựng NTM"

 

         Có 07 nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch, gồm: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của Ban Chỉ đạo các cấp và hệ thống tổ chức, hoạt động của Văn phòng Điều phối NTM các cấp trong tỉnh theo hướng chuyên nghiệp và đúng quy định của Trung ương. Nâng cao hiệu quả công tác thi đua, tuyên truyền thực hiện Phong trào thi đua “Trà Vinh cùng cả nước chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025” và các Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM các cấp trong tỉnh, nhất là cấp huyện, xã, ấp; ưu tiên các chuyên đề hướng dẫn triển khai các nội dung, quy định mới của Trung ương, của tỉnh ban hành cho giai đoạn 2021-2025. Phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp; đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh trật tự xã hội ở nông thôn. Tăng cường thu hút các nguồn lực xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng ở nông thôn. Đẩy mạnh thực hiện các Chương trình chuyên đề.

 

Nguyễn Thị Mỹ Hương

 

 

 

 

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới