Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 17/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc kiện toàn Ban chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn năm 2022
Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 17/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc kiện toàn Ban chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn năm 2022
Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20s%E1%BB%91%20399_ki%E1%BB%87n%20to%C3%A0n%20BCH.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới