Quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 Ban hành kế hoạch thực hiện đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rũi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030
Quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 Ban hành kế hoạch thực hiện đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rũi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.
chi tiết xem tại đây
Tin khác
1 2 3 
Tin mới