Hướng dẫn xây dựng nông thôn mới sau sắp xếp các đơn vị hành chính

         Để việc triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) được đảm bảo tính liên tục, bền vững đối với các đơn vị hành chính xã/huyện hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023-2030, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có hướng dẫn xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 sau sắp xếp các đơn vị hành chính, cụ thể như sau(*):

         (1) Đơn vị hành chính xã/huyện tiến hành sắp xếp mà đều đã được công nhận đạt chuẩn nông NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt chuẩn NTM kiểu mẫu: được công nhận đơn vị hành chính xã/huyện hình thành sau sắp xếp đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ đạt tiêu chí đạt chuẩn NTM (từ NTM lên NTM nâng cao; từ NTM nâng cao lên NTM kiểu mẫu,…). 

anh tin bai
Trường học khang trang, sạch đẹp của huyên nông thôn mới Cầu Ngang

          (2) Đơn vị hành chính xã/huyện hình thành sau sắp xếp giữa xã/huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM với một số xã/huyện chưa đạt chuẩn NTM: rà soát, triển khai tổ chức thực hiện xây dựng xã/huyện NTM. Khi đơn vị hành chính xã/huyện hình thành sau sắp xếp đáp ứng đầy đủ các điều kiện và mức đạt chuẩn theo quy định thì được công nhận địa phương đạt chuẩn NTM.

         (3) Đơn vị hành chính xã/huyện hình thành sau sắp xếp giữa xã/huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao với một số xã/huyện đã đạt chuẩn NTM/chưa đạt chuẩn NTM, rà soát, triển khai tổ chức thực hiện:

         - Xây dựng xã/huyện NTM đối với đơn vị hành chính xã/huyện hình thành sau sắp xếp giữa xã/huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao với xã/huyện chưa đạt chuẩn NTM.

         - Xây dựng xã/huyện NTM nâng cao đối với đơn vị hành chính xã/huyện hình hành sau sắp xếp giữa xã/huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao với xã/huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM.

         (4) Đơn vị hành chính xã/huyện hình thành sau sắp xếp giữa xã/huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu với một số xã/huyện đã đạt chuẩn NTM nâng cao/đạt chuẩn NTM/chưa đạt chuẩn NTM, rà soát, triển khai tổ chức thực hiện:

         - Xây dựng xã/huyện NTM đối với đơn vị hành chính xã/huyện hình thành sau sắp xếp giữa xã/huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu với xã/huyện chưa đạt chuẩn NTM.

         - Xây dựng xã NTM nâng cao đối với đơn vị hành chính xã/huyện hình thành sau sắp xếp giữa xã/huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu với xã/huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM.

         - Xây dựng xã/huyện NTM kiểu mẫu đối với đơn vị hành chính xã/huyện hình thành sau sắp xếp giữa xã/huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu với xã/huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.

anh tin bai
Tuyến đường hoa đạt giải II Hội thi tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu
 tại huyện Cầu Kè năm 2020

         (5) Đơn vị hành chính thị xã/thành phố hình thành sau sắp xếp từ thị xã/thành phố đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM với một số huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM/đạt chuẩn NTM nâng cao/đạt chuẩn NTM kiểu mẫu: được công nhận đơn vị hành chính thị xã/thành phố hình thành sau sắp xếp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ đạt tiêu chí NTM theo quy định.

         (6) Đơn vị hành chính thị xã/thành phố hình thành sau sắp xếp giữa thị xã/thành phố đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM với một số huyện chưa đạt chuẩn NTM, hoặc hình thành sau sắp xếp giữa thị xã/thành phố chưa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM với một số huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM/đạt chuẩn NTM nâng cao/đạt chuẩn NTM kiểu mẫu: rà soát, triển khai tổ chức thực hiện xây dựng thị xã/thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM theo quy định.

anh tin bai
Mô hình chăn nuôi dê tập trung tại huyện Châu Thành

         Tại tỉnh Trà Vinh, theo báo cáo của cư quan chuyên môn (đến cuối năm 2023), toàn tỉnh có 85/85 xã đạt chuẩn NTM, trong đó 38 xã đạt NTM nâng cao; 3 xã NTM kiểu mẫu; 8/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (huyện Trà Cú đang trình hồ sơ để công nhận huyện nông thôn mới; huyện Cầu Kè và huyện Tiểu Cần đang trình hồ sơ để công nhận huyện NTM nâng cao). Như vậy, giai đoạn 2021-2025, nếu trường hợp tỉnh Trà Vinh tiếp hành sắp sếp đơn vị hành chính, thì sẽ khó có trường hợp đơn vị hành chính xã/huyện chưa đạt chuẩn NTM sắp sếp với đơn vị đã được công nhận đạt chuẩn NTM/đạt chuẩn NTM nâng cao/đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

         (*) Xem chi tiết tại Công văn 267/BNN-VPĐP ngày 09/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp.

 

 

 

Văn Đoái
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới