Lịch mùa vụ thả nuôi một số đối tượng thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

UBND TỈNH TRÀ VINH

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

 

Số: 387/TB-SNN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

         Trà Vinh, ngày 14  tháng 11  năm 2012

 

THÔNG BÁO

Lịch mùa vụ thả nuôi một số đối tượng thủy sản

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh vụ mùa 2012 - 2013

 

Căn cứ quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Về việc Ban hành Quy định về quản lý một số lĩnh vực trong hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ vào đặc điểm sinh học của một số giống loài thủy sản được thả nuôi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ vào các báo cáo về nuôi trồng thủy sản, kết quả quan trắc môi trường nước trong những năm qua và dự báo tình hình thời tiết, các yếu tố môi trường nước trong thời gian tới;

Căn cứ Công văn số 1554/TCTS-NTTS ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Tổng cục Thủy sản V/v chỉ đạo thực hiện lịch sản xuất nuôi trồng thủy sản năm 2012;

Căn cứ vào kết quả làm việc với UBND, phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế Thành phố Trà Vinh,

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh thông báo lịch thời vụ thả nuôi một số đối tượng thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh như sau:

1. Về nuôi tôm sú: Có thể thả nuôi 02 đợt/năm, cụ thể:

- Nuôi thâm canh và bán thâm canh:

+ Đợt 1: thả giống từ tháng 12/2012(dl) đến tháng 01/2013(dl).

+ Đợt 2: thả giống từ tháng 04/2013(dl) đến tháng 06/2013(dl).

- Nuôi QCCT, tôm – rừng: thả giống từ tháng 12/2012(dl) đến tháng 06/2013(dl).

- Nuôi luân canh với lúa: thả giống từ tháng 02/2013(dl) đến tháng 04/2013(dl).

2. Tôm chân trắng:

- Trong vùng nuôi chuyên tôm sú (thâm canh, bán thâm canh) thả giống từ tháng 12/2012(dl) đến tháng 06/2013(dl).

- Trong vùng nuôi tôm sú luân canh với lúa thả giống từ tháng 03/2013(dl) đến tháng 06/2013(dl).

3. Về nuôi cua biển

- Vụ nuôi chính: thả giống từ tháng 12/2012(dl) đến tháng 05/2013(dl).

- Vụ nuôi phụ và nuôi cua gạch: thả giống từ tháng 05/2013(dl) đến tháng 08/2013(dl).

4. Về nuôi nghêu

Thả giống từ tháng 01/2013(dl) đến tháng 06/2013(dl).

5. Về nuôi sò huyết

Thả giống từ tháng 01/2013(dl) đến tháng 06/2013(dl).

6. Về nuôi cá trathả nuôi quanh năm hoặc kết hợp 01 vụ cá tra với 01 vụ cá, tôm khác.

7. Về nuôi tôm càng xanh

7.1. Vùng nước ngọt: Nuôi quanh năm, một năm thả nuôi 02 vụ:

Vụ 1: bắt đầu thả giống từ tháng 05/2013(dl).

Vụ 2: bắt đầu thả giống từ tháng 10/2013(dl).

7.2. Vùng nước mặn, lợ

 Nuôi tôm càng xanh luân canh tôm sú: thả giống từ tháng 06/2013(dl) đến tháng 08/2013(dl).

8. Về cá đồng (cá lóc, cá rô đồng,...)thả nuôi quanh năm, có thể nuôi 02 vụ/năm.

Vụ 1: bắt đầu thả giống từ tháng 05/2013(dl).

Vụ 2: bắt đầu thả giống từ tháng 10/2013(dl).

9. Về sản xuất tôm sú, tôm chân trắng

            - Các cơ sở sản xuất, ương thuần dưỡng giống tôm sú, tôm chân trắng phải tuân thủ tốt các quy định hiện hành về điều kiện vệ sinh và thú y thủy sản.

Các cơ sở sản xuất tôm sú giống tại địa phương được sản xuất quanh năm, tuy nhiên chỉ được xuất bán cho các hộ nuôi trong tỉnh theo thời gian quy định của thông báo này.

- Các cơ sở nhập Nauplius tôm chân trắng về ương, thuần dưỡng và nhập tôm sú, tôm chân trắng giống từ tỉnh ngoài vào, chỉ được nhập và bán cho các hộ nuôi theo thời gian quy định của thông báo này.

Trên cơ sở lịch thời vụ thả nuôi chung của tỉnh, các huyện căn cứ vào đặc điểm của từng vùng sinh thái tại địa phương mà ban hành lịch thời vụ thả nuôi cho từng tiểu vùng cụ thể.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trà Vinh thông báo lịch mùa vụ thả nuôi một số đối tượng thủy sản vụ mùa 2012-2013 cho các huyện (TP) nắm và triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

- TU, HĐND, UBND tỉnh (b/c);

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);

- Tổng cục TS (b/c);

- GĐ, các PGĐ Sở;

- UBND các huyện (TP);

- Phòng NN (phòng KT) các huyện (TP);

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, BCĐ nuôi TS vùng ngập mặn.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 (đã ký)


 

Phạm Minh Truyền

 

Tin khác
1 2 3 4 
Tin mới