Công văn số 4743/UBND-NN ngày 23/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thông báo lịch mùa vụ thả nuôi một số đối tượng thủy sản trên dịa bàn tỉnh Trà Vinh mùa vụ 2023-2024
4743_UBND-NN.pdf
Tin khác
1 2 3 4 
Tin mới