Chỉ đạo xuống giống lúa vụ Hè Thu 2013
 

 UBND TỈNH TRÀ VINH

         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

             Số:   171/SNN-KT

                Trà Vinh, ngày 11 tháng 3  năm 2013

V/v chỉ đạo xuống giống lúa

 vụ Hè Thu 2013

 

 

                      Kính gửi:

                                         - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Trà Vinh;

                                         - Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố Trà Vinh.       

 

           Tính đến nay vụ lúa Đông Xuân năm 2012-2013, toàn tỉnh gieo sạ trên 64.571 ha đạt 115,3 % so kế hoạch. Đã có trên 20.000 ha được thu hoạch, các trà lúa còn lại đang trổ, chín. Có thể nói vụ lúa Đông Xuân năm nay đạt thắng lợi.

Chuẩn bị bước vào vụ lúa Hè Thu năm nay trước tình hình nước mặn diễn ra sớm và xâm nhập sâu vào các cửa sông. Bên cạnh đó, theo thông báo số 725/BVTV-TV ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Cục Bảo vệ thực vật thì tình hình rầy nâu đang xuất hiện với mật số rất cao ở các trà lúa Xuân Hè của các tỉnh trong khu vực. Vì vậy, để đảm bảo sản xuất lúa tiếp tục đạt thắng lợi,

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo sản xuất lúa vụ Hè Thu năm 2013 như sau:

I. Bố trí lịch thời vụ: Xuống giống tập trung vào 03 đợt chính như sau:

- Đợt I: Từ ngày 21/03/2013 đến 26/03/2013, tập trung chủ yếu ở các xã vùng ngọt của huyện Càng Long, các xã Tam Ngãi, Thạnh Phú, An Phú Tân và Thông Hòa của huyện Cầu Kè và  một số ấp của xã Hiếu Tử, Hiếu Trung huyện Tiểu Cần;

- Đợt II: Từ ngày 20/04/2013 đến 25/04/2013 ở các huyện Cầu Kè, một số xã huyện Tiểu Cần, Càng Long và Châu Thành;

- Đợt III: Từ ngày 20/05/2013 đến 25/05/2013, xuống giống  điểm các địa phương còn lại trong toàn tỉnh.

II. Cơ cấu giống lúa

- Các giống chủ lực: OM 5451, OM 4900, OM 6976; OM 6162;

            - Các giống triển vọng: OMCS 2012, OM 10636; MTL 648; OM 8017, TV 3, TV 13;

  - Chú ý: Khuyến cáo nông dân không gieo sạ giống lúa IR 50404 quá 20% diện tích của địa phương.

III. Các giải pháp kỹ thuật

- Từ khung thời vụ chung của tỉnh đã ban hành, kết hợp việc theo dõi bẫy đèn và thủy triều, lượng mưa và tình hình xâm nhập mặn, các địa phương cần tập trung chỉ đạo lịch xuống giống cụ thể trên từng địa bàn xã, phường, thị trấn;

- Chỉ đạo các công việc vệ sinh đồng ruộng trước khi gieo sạ tối thiểu 3 tuần để cắt đứt nguồn bệnh, cải tạo đất và tránh ngộ độc hữu cơ;

- Tiếp tục khuyến cáo nông dân áp dụng “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải 5 giảm”, Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), ”Công nghệ sinh thái” và sử dụng giống lúa cấp xác nhận;

- Chú ý các đối tượng có nguy cơ cao gây hại cho lúa trong vụ này như: Rầy nâu và bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá, đạo ôn, nhện gié và chuột ngay từ đầu vụ để có biện pháp quản lý tốt.

IV. Biện pháp tổ chức thực hiện

- Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư: Tiếp tục tập huấn và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân, tổ chức hội thảo đánh giá, nhân rộng các mô hình trình diễn; phối hợp các địa phương xây dựng các điểm trình diễn cánh đồng mẫu;

- Chi cục Trọt trọt và Bảo vệ thực vật: Thường xuyên theo dõi, kiểm tra để thực hiện nghiêm lịch xuống giống; làm tốt công tác dự tính dự báo, phát hiện sớm dịch bệnh và áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh có hiệu quả không để lây lan; tiếp tục thực hiện xây dựng các cánh đồng mẫu lớn và lúa chất lượng cao theo kế hoạch đã đề ra;

- Trung tâm Giống Nông nghiệp: Thực hiện các khảo nghiệm, so sánh các giống mới, chú ý các giống ngắn ngày chống chịu hạn, phèn, mặn; Điều phối cung ứng lúa giống theo mục tiêu, kế hoạch đã đề ra;

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên Quản lý và khai thác các công trình thủy lợi: Căn cứ vào lịch xuống giống để có kế hoạch phối hợp cụ thể với các địa phương trong vận hành các cống thủy lợi đầu mối nội đồng điều tiết nước, phục vụ tốt việc làm đất xuống giống, đảm bảo chế độ nước cho cây lúa phát triển tốt đúng theo từng thời kỳ sinh trưởng;

- Uỷ ban nhân dân và Phòng Nông nghiệp - PTNT các huyện, thành phố: Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn hướng dẫn nông dân thực hiện tốt việc làm đất, tổ chức xuống giống đồng loạt trên diện rộng, chỉ đạo thực hiện tốt nội dung Công văn này nhằm đảm bảo sản xuất lúa vụ Hè Thu năm 2013 đạt thắng lợi./.


  Nơi nhận:                                                                                           GIÁM ĐỐC

   - Như trên;

   - UBND tỉnh (b/c);

   - Báo, Đài PTTH TV;

     - GĐ, các PGĐ Sở;                                                                                      (đã ký)

     - Lưu: VT, KH, KT. 

  

 

                                                                                                       Trần Trung Hiền   

Tin khác
1 2 3 4 
Tin mới