Chỉ đạo sản xuất lúa vụ Thu Đông - Mùa năm 2013

 UBND TỈNH TRÀ VINH

         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

             Số:   727/SNN-KT

                Trà Vinh, ngày 05 tháng 8  năm 2013

Về việc chỉ đạo sản xuất lúa vụ

 Thu đông - Mùa năm 2013

 

 

                      Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Trà Vinh;

    

Tính đến nay, vụ lúa Hè Thu toàn tỉnh đã xuống giống với diện tích 80.583 ha, trong đó đã thu hoạch trên 20.000 ha, 20.000 ha đang giai đoạn đòng - trổ và 40.000 ha lúa đang chín.

       Căn cứ tình hình thực tế trên, để đảm bảo cho việc sản xuất lúa vụ Thu Đông - Mùa 2013 đạt thắng lợi, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở và các địa phương tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau:

          1. Bố trí lịch thời vụ

          Khung thời vụ chung cho toàn tỉnh: xuống giống từ ngày 20/08/2013 đến ngày 25/09/2013, tập trung vào 02 đợt chính như sau:

Đợt I: Từ ngày 20/08/2013 đến 30/8/2013, tập trung xuống giống đại trà diện tích lúa Thu Đông của các huyện trong tỉnh;

Đợt II: Từ ngày 15/09/2013 đến 25/09/2013, xuống giống vùng chỉ sản xuất 1 vụ lúa, vùng lúa – tôm và dứt điểm diện tích còn lại của các huyện trong tỉnh.

 Riêng do điều kiện đặc thù những vùng giáp tỉnh bạn Vĩnh Long và vùng canh tác 03 vụ lúa/năm, các huyện có thể cho xuống giống sớm hơn nhưng phải đảm bảo tập trung, đồng loạt.

2. Cơ cấu giống lúa

Trên cơ sở kết quả khảo nghiệm, điều tra và đánh giá các bộ giống thích nghi trên từng vùng đất, Sở Nông nghiệp và PTNT khuyến cáo các địa phương nên hướng dẫn nông dân sử dụng bộ giống lúa cho vụ Thu Đông – Mùa năm 2013 như sau:

- Bộ giống chủ lực gồm: OM4900, OM6162, OM6976, OM5886;

- Bộ giống bổ sung gồm: OM8017, OMCS2012, OM5451;

- Bộ giống triển vọng gồm: OM5464, OM5629, OM10636, OM 10041;

Riêng các giống IR50404, OM576 (Hàm Trâu) và Cửu Long 8 không nên vượt quá 20% diện tích của địa phương.

3. Các giải pháp kỹ thuật

- Xác định lịch thời vụ gieo sạ cụ thể: Từ khung thời vụ chung cho toàn tỉnh nêu trên kết hợp theo dõi tình hình rầy nâu vào đèn, các địa phương chỉ đạo lịch thời vụ cụ thể cho từng cánh đồng sao cho tập trung, đồng loạt, tránh tình trạng xuống giống riêng lẻ từng hộ. Trong từng đợt xuống giống phải đảm bảo dứt điểm trong vòng 03 - 05 ngày, không để trên cùng một cánh đồng có nhiều trà lúa;

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh đồng ruộng: Sau khi thu hoạch xong lúa Hè Thu phải tiến hành vệ sinh đồng ruộng ngay, có thời gian cách ly vụ trước tối thiểu 15 ngày để cắt đứt vòng đời sâu, bệnh và ngộ độc hữu cơ do phân hủy rơm rạ của vụ trước;

- Các biện pháp quản lý: Trong vụ này có lượng nước ngọt dồi dào vì vậy cần khuyến cáo nông dân không để nước ngập sâu, chỉ giữ nước khoảng 3 - 5cm trên ruộng để cây lúa khỏe, đạt năng suất cao. Tiếp tục khuyến cáo ứng dụng các biện pháp kỹ thuật “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm”, IPM và ứng dụng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp để nâng cao hiệu quả kinh tế;

- Giám sát, quản lý dịch bệnh: Chú ý các đối tượng gây hại chính là rầy nâu, chuột, bệnh đạo ôn, bệnh nhiễm khuẩn (cháy bìa lá) để chủ động phát hiện và phòng trị tốt ngay từ đầu vụ.

4. Tổ chức thực hiện

 - Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư: Tiếp tục tập huấn về kỹ thuật canh tác, các biện pháp kỹ thuật “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm”,… Khuyến cáo nông dân tăng cường việc sử dụng giống xác nhận.

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: Thường xuyên theo dõi, thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo, kiểm tra  phát hiện sớm dịch bệnh, kết hợp các đơn vị chuyên môn của ngành hướng dẫn nông dân thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM). Tiếp tục thực hiện xây dựng các cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng sinh thái và lúa chất lượng cao theo kế hoạch đã đề ra;

- Trung tâm Giống nông nghiệp: Có kế hoạch khảo nghiệm các giống mới, đẩy mạnh mạng lưới nhân giống cộng đồng và cung ứng giống nhằm cung cấp đủ nguồn giống đạt tiêu chuẩn phục vụ sản xuất;

- Công ty QL-KTCCT thuỷ lợi: Căn cứ vào lịch xuống giống, kết hợp chặt với các địa phương để có kế hoạch vận hành cống đảm bảo tiêu úng và chất độc hữu cơ phục vụ sản xuất;

- Chi cục Thủy lợi - Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão tỉnh: Theo dõi diễn biến tình hình bão lũ, triều cường, có giải pháp ứng phó và thông tin kịp thời cho các địa phương để chủ động các biện pháp phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại;

- UBND, phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện và thành phố Trà Vinh: Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thuộc phạm vi quản lý tăng cường vận động tuyên truyền, hướng dẫn lịch thời vụ cụ thể trên địa bàn đảm bảo sản xuất thắng lợi.

          Đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở, các địa phương quan tâm, phối hợp và triển khai thực hiện tốt để vụ lúa đạt thắng lợi./.


  Nơi nhận:                                                                                                  GIÁM ĐỐC

   - Như trên;

   - UBND tỉnh (b/c);

   - Báo, Đài PTTH TV;

     - GĐ, các PGĐ Sở;                                                                                          (đã ký)

     - Lưu: VT, KH, KT. 

  

 

                                                                                                         Trần Trung Hiền

Tin khác
1 2 3 4 
Tin mới