Kết quả quan trắc môi trường nước ngày11/5/2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

         Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông báo kết quả quan trắc môi trường nước tại các điểm sông đầu nguồn phục vụ nuôi trồng thủy sản như sau:

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Mẫu giáp xác tự nhiên

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

NH4/NH3

(mg/l)

Nhiệt độ (0C)

Virus gây bệnh

đốm trắng

01

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (cầu Rạch Gốc)

4

7.5

72

0

29

Không phát hiện

02

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

1

7.5

90

0

29

Phát hiện

03

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần Cầu Hiệp Mỹ)

12

8.5

125

0

30

Phát hiện

04

Cống Thâu Râu -Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

12

7.5

90

0

29

Không phát hiện

05

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

10

8.0

90

0

30

Phát hiện

06

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

18

8.5

90

0.08

30

Phát hiện

07

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

13

8.0

107

0

29

Không phát hiện

08

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

13

7.5

90

0

31

Phát hiện

09

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

29

8.0

90

0

29

 

10

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

13

8.0

90

0

31

 

11

Vàm Hưng Mỹ - Châu Thành

4.7

 

 

 

 

 

12

Vàm Trà Vinh - Tp. Trà Vinh

2.8

 

 

 

 

 

13

Cống Đức Mỹ - Càng Long

0.4

 

 

 

 

 

14

Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần

1.6

 

 

 

 

 

15

Vàm Trà Kha - Định An

6.5

 

 

 

 

 

 

                       

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội

Tin mới