Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 24/5/2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Mẫu giáp xác tự nhiên

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

NH4/NH3

(mg/l)

Nhiệt độ (0C)

Oxy

(mg/l)

Virus gây bệnh

đốm trắng

1

Cầu Rạch Gốc - Long Hòa - Châu Thành

4

7,5

90

0

29

3,0

Không phát hiện

2

Bến phà Long Hưng - Hòa Minh - Châu Thành

3

7,5

90

0

29

4,0

Không phát hiện

3

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang

5

7,5

90

0

27

3,0

Không phát hiện

4

Cầu Ô Lắc - Hiệp Mỹ Tây - Cầu Ngang

13

7,5

90

0

28

4,0

Không phát hiện

5

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

16

8,0

90

0

30

3,0

Không phát hiện

6

Cống Ba Diệp - Thạnh Hòa Sơn - Cầu Ngang

2

7,5

72

0

31

4,0

Không phát hiện

7

Cầu Long Toàn - Long Toàn - TX. Duyên Hải

16

7,5

107

0

30

4,0

Không phát hiện

8

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

16

7,5

107

0

29

3,0

Không phát hiện

9

Cầu Ba Động - Trường Long Hòa - TX. Duyên Hải

21

7,5

125

0

28

3,0

 

10

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

15

7,5

90

0

28

3,0

Không phát hiện

11

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

15

8,0

107

0

27

3,0

Không phát hiện

12

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

22

8,0

107

0

28

3,0

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày.

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

1.      Vàm Trà Vinh - Tp. Trà Vinh:                        4,0‰

2.      Cống Đức Mỹ - Càng Long:                           2,2‰

3.      Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần:                             2,7‰

4.      Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú:                   8,3‰

5.      Vàm Hưng Mỹ - Châu Thành:                          6,3‰ 

Tổng hợp: Nguyễn Thị Thúy Hằng
Tin mới