Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 30/8/2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Mẫu giáp xác tự nhiên

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

NH4/NH3

(mg/l)

Nhiệt độ (0C)

Oxy

(mg/l)

Virus gây bệnh

đốm trắng

1

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần Cầu Hiệp Mỹ)

2

7,5

125

0,009

27

4,0

 

2

Cống Thâu Râu -Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

2

8,0

72

0

29

3,0

Không phát hiện

3

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

2

7,5

72

0

29

3,0

Không phát hiện

4

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

12

8,5

90

0,08

29

4,0

 

5

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

0

7,5

72

0

29

3,0

Không phát hiện

6

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

4

7,5

90

0

29

3,0

 

7

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

10

7,5

90

0

28

3,0

 

8

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

5

8,0

90

0

27

4,0

 

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội

Tin mới