Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 30/3/2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

T

Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông báo kết quả quan trắc môi trường nước tại các điểm sông đầu nguồn phục vụ nuôi trồng thủy sản như sau:

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Mẫu giáp xác tự nhiên

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

NH4/NH3

(mg/l)

Nhiệt độ (0C)

Virus gây bệnh

đốm trắng

01

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (cầu Rạch Gốc)

7

8,0

72

0

29

Không phát hiện

02

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

7

7,5

90

0

29

Không phát hiện

03

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần Cầu Hiệp Mỹ)

17

7,5

140

0

27

Phát hiện

04

Cống Thâu Râu -Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

17

7,5

90

0

27

Không phát hiện

05

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

15

8,0

90

0

29

Phát hiện

06

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

19

8,0

90

0

28

Phát hiện

07

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

15

8,0

107

0

29

Phát hiện

08

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

18

7,5

80

0

30

Không phát hiện

09

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

31

8,0

90

0

29

 

10

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

17

8,0

100

 

28

 

11

Vàm Hưng Mỹ - Châu Thành

10

 

 

 

 

 

12

Vàm Trà Vinh - Tp. Trà Vinh

4.8

 

 

 

 

 

13

Cống Đức Mỹ - Càng Long

1.8

 

 

 

 

 

14

Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần

4.9

 

 

 

 

 

15

Vàm Trà Kha - Định An

13

 

 

 

 

 

 

                       

Tổng hợp: Nguyễn Thị Mai Khanh

Tin mới