Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 29/9/2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Mẫu giáp xác tự nhiên

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

NH4/NH3

(mg/l)

Nhiệt độ (0C)

Oxy

(mg/l)

Virus gây bệnh

đốm trắng

1

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần Cầu Hiệp Mỹ)

1

8,0

90

0,03

27

4,0

Phát hiện

2

Cống Thâu Râu -Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

2

7,5

72

0

29

3,0

Không phát hiện

3

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

4

8,0

90

0

29

4,0

 

4

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

2

7,5

72

0

29

3,0

Phát hiện

5

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

6

7,5

72

0

30

4,0

Phát hiện

6

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

0

7,0

72

0

29

3,0

 

7

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

2

7,0

90

0

28

3,0

Không phát hiện

8

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

9

7,5

90

0

28

3,0

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày.

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội

Tin mới