Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 29/9/2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Mẫu giáp xác tự nhiên

Độ mặn (‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

NH4/NH3

(mg/l)

Nhiệt độ (0C)

Virus gây bệnh

đốm trắng

1

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

6

7,5

110

0

30

Phát hiện

2

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

5

8,0

90

0

29

Phát hiện

3

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

3

8,5

140

0

31

Phát hiện

4

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

7

8,5

90

0

30

Phát hiện

5

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

6

7,5

90

0

28

Phát hiện

6

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

6

7,5

70

0

29

Phát hiện

7

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

11

7,5

60

0

28

 

8

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX.DH

5

8,2

120

0

29

 

9

HTX nghêu Thành Công - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

6

7,5

110

0

31

 

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

                       

 

Tổng hợp: Phan Thúy Linh

Tin mới