Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 29/4/2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông báo kết quả quan trắc môi trường nước tại các điểm sông đầu nguồn phục vụ nuôi trồng thủy sản như sau:

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Mẫu giáp xác tự nhiên

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

NH4/NH3

(mg/l)

Nhiệt độ (0C)

Oxy

(mg/l)

Virus gây bệnh

đốm trắng

1

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (cầu Rạch Gốc)

1

7,5

72

0

28

3,0

Phát hiện

2

Bến phà Long Hưng - Hòa Minh - Châu Thành

 

 

 

 

 

 

Phát hiện

3

Sông Vinh Kim – Cầu Ngang

 

 

 

 

 

 

Không phát hiện

4

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần Cầu Hiệp Mỹ)

9

7,5

125

0,09

27

4,0

Phát hiện

5

Cống Thâu Râu -Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

13

7,5

90

0

28

2,5

Phát hiện

6

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

13

7,5

90

0

28

3,0

Phát hiện

7

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

17

8,5

90

0,08

30

4,0

Phát hiện

8

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

12

7,5

90

0

27

3,0

 

9

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

11

7,5

90

0

28

3,0

Không phát hiện

10

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

17

7,5

90

0

27

3,0

 

11

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

14

8,0

90

0

27

2,0

 

12

Vàm Trà Vinh - Tp.Trà Vinh

2

 

 

 

 

 

 

13

Vàm Trà Kha - Định An – Trà Cú

5

 

 

 

 

 

 

 

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội

 

Tin mới