Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 26/01/2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

 

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Mẫu giáp xác tự nhiên

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

NH4/NH3

(mg/l)

Nhiệt độ (0C)

Virus gây bệnh

đốm trắng

01

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (cầu Rạch Gốc)

6

8,0

90

0

29

Phát hiện

02

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

7

7,5

90

0,009

28

Không phát hiện

03

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần Cầu Hiệp Mỹ)

9

7,5

125

0

26

Không phát hiện

04

Cống Thâu Râu -Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

13

7,5

90

0,003

27

Không phát hiện

05

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

14

8,0

90

0

29

Không phát hiện

06

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

16

8,5

90

0,03

30

Không phát hiện

07

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

12

7.5

110

0

28

Không phát hiện

08

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

15

8.0

90

0

29

Không phát hiện

09

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

27

7,5

100

0

28

 

10

Vàm Hưng Mỹ - Châu Thành

11

 

 

 

 

 

12

Vàm Trà Vinh – Tp. Trà Vinh

6

 

 

 

 

 

13

Cống Đức Mỹ - Càng Long

4

 

 

 

 

 

14

Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần

7

 

 

 

 

 

15

Vàm Trà Kha - Định An

14

 

 

 

 

 

 

                      Tổng hợp: Nguyễn Thị Mai Khanh

Tin mới