Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 25/8/2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Oxy (mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

1

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (Cầu Rạch Gốc)

0

7,5

90

3,0

29

2

Bến phà Long Hưng - Hòa Minh - Châu Thành

0

7,5

72

4,0

29

3

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang

0

7,5

72

3,0

29

4

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần Cầu Hiệp Mỹ)

3

8,0

125

4,0

28

5

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

5

7,5

72

3,0

30

6

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

5

7,5

72

4,0

31

7

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

4

7,5

72

3,0

30

8

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

5

8,0

72

4,0

30

9

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

0

7,0

72

3,0

29

10

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

2

7,0

90

3,0

28

11

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

12

7,5

90

3,0

27

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày.

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội

Tin mới