Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 24/5/2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

 

Oxy (mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

 

1

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (Cầu Rạch Gốc)

1

7,5

72

3,0

29

 

2

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần Cầu Hiệp Mỹ)

6

7,5

125

4,0

27

 

3

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

8

7,5

90

3,0

29

 

4

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

9

8,0

90

3,0

29

 

5

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

14

8,5

90

3,0

30

 

6

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

6

8,0

90

2,0

29

 

7

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

9

7,5

90

3,0

30

 

8

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

16

7,5

107

3,0

28

 

9

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

11

8,5

90

4,0

27

 

10

HTX nghêu Thành Công – Mỹ Long Nam – Cầu Ngang

9

7,5

107

3,0

29

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú:             1‰

 

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội

Tin mới