Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 24/12/2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

 

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

1

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

6

7,5

90

27

2

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

6

8,0

90

30

3

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

5

7,5

72

29

4

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

13

8,5

90

29

5

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

8

8,0

107

27

6

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

14

7,0

54

29

7

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

24

8,0

90

29

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

-         Vàm Hưng Mỹ - Châu Thành:                        3,0

-         Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú:                   5,3

 

 

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội 

Tin mới