Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 24/02/2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Oxy (mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

 

1

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (Cầu Rạch Gốc)

4

8,0

90

3,0

28

 

2

Bến phà Long Hưng - Hòa Minh - Châu Thành

4

7,5

90

4,0

29

 

3

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang

3

7,5

90

4,0

27

 

4

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần Cầu Hiệp Mỹ)

7

7,5

125

4,0

28

 

5

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

18

7,5

90

3,0

27

 

6

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

19

8,0

90

3,0

29

 

7

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

22

7,5

107

4,0

30

 

8

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

17

8,5

90

3,0

30

 

9

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

17

7,5

90

3,0

28

 

10

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

25

8,0

107

3,0

27

 

11

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh – TX. Duyên Hải

19

8,0

107

4,0

29

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày.

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

-         Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần:                               4‰

-         Vàm Hưng Mỹ - Châu Thành:                        8‰

-         Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú:                   11‰

-         Vàm Trà Vinh:                                                    4‰ 

 

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội

Tin mới