Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 23/6/2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

 

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Oxy (mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

1

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (Cầu Rạch Gốc)

1

7,5

90

3,0

28

 

2

Bến phà Long Hưng - Hòa Minh - Châu Thành

0

7,5

72

4,0

28

 

3

Sông Vinh Kim – Cầu Ngang

0

7,5

72

4,0

28

 

4

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần Cầu Hiệp Mỹ)

4

8.0

107

4,0

27

 

5

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

8

7,5

72

3,0

29

 

6

HTX nghêu Thành Công - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

11

7,5

90

3,0

29

 

7

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

10

8,5

90

3,0

29

 

8

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh – TX. Duyên Hải

11

8,5

90

4,0

28

 

9

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

13

7,5

107

4,0

31

 

10

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

10

8,0

90

3,0

29

 

11

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

6

7,5

72

3,0

29

 

12

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

14

7,5

107

3,0

28

 

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày.

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

-         Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú:                   1‰

-         Vàm Hưng Mỹ - Châu Thành:                        1‰

 

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội

 

Tin mới