Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 23/02/2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Oxy (mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

1

Cầu Rạch Gốc - Long Hòa - Châu Thành

6

7,5

90

3,0

29

2

Bến phà Long Hưng - Hòa Minh - Châu Thành

7

7,5

90

4,0

30

3

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang

6

7,5

90

3,0

30

4

Cầu Ô Lắc - Hiệp Mỹ - Cầu Ngang

13

7,5

90

4,0

29

5

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

17

7,5

90

4,0

29

6

Cống Ba Diệp - Thạnh Hòa Sơn - Cầu Ngang

8

7,5

125

3,0

31

7

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

19

7,5

125

4,0

30

8

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

18

8,0

107

3,0

29

9

Cầu Ba Động - Trường Long Hòa - TX.Duyên Hải

17

7,5

107

3,0

29

10

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

18

7,5

107

3,0

30

11

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

19

7,5

107

3,0

30

12

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

28

7,5

107

3,0

27

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày.

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

-         Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần:                         5‰

-         Vàm Hưng Mỹ - Châu Thành:                    9‰

-         Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú:             14‰

-         Vàm Trà Vinh - Tp. Trà Vinh:                  5,5‰

-         Cống Đức Mỹ - Càng Long:                       2‰ 

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội
Tin mới