Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 23/02/2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông báo kết quả quan trắc môi trường nước tại các điểm sông đầu nguồn phục vụ nuôi trồng thủy sản như sau:

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

1

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (cầu Rạch Gốc)

4

7,6

72

29

2

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

7

7,5

107

28

3

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

13

8,0

125

29

4

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

15

7,7

90

29

5

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

14

8,0

90

29

6

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

14

8,5

90

30

7

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

15

7,8

120

28

8

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

16

7,5

70

29

9

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

28

7,7

100

28

10

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

14

8,0

90

27

10

Vàm Hưng Mỹ - Châu Thành

8,6

 

 

 

12

Vàm Trà Vinh – Tp. Trà Vinh

3,2

 

 

 

13

Cống Đức Mỹ - Càng Long

1,3

 

 

 

14

Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần

3,3

 

 

 

15

Vàm Trà Kha - Định An

6,0

 

 

 

 

Ghi chú:Nhiệt độ nước được đo từ 7 -14h cùng ngày.

 

 

 

Tổng hợp: Nguyễn Thị Mai Khanh

Tin mới